Algemene Voorwaarden en privacy policy

Download

Download hier de Algemene voorwaarden en privacy policy LLMP (onderstaande tekst).

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Leren lezen met plezier, gevestigd te Amsterdam.
KvK-nr: 67330452
Versie geldig vanaf 1 januari 2017.

1. Algemeen
2. Overeenkomst
3. Levering
4. Prijzen
5. Betaling en factuur
6. Eigendomsrecht
7. Gebruiksrecht, licentie
8. Herroepingsrecht
9. Garantie
10. Gegevensbeheer
11. Aanbiedingen
12. Afbeeldingen en specificaties
13. Overmacht
14. Aansprakelijkheid
15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leren-lezen-met-plezier, hierna LLMP genoemd. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van LLMP.
1.2 LLMP behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan. De afnemer wordt hierna ‘klant’ genoemd.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LLMP erkend.
1.5 LLMP garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen LLMP en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door LLMP op haalbaarheid is beoordeeld.
2.2 LLMP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

3. Levering
3.1 De levering geschiedt na betaling, middels de bevestigingsmail. Hierin staat de downloadlinks voor de bestelde bestanden.
3.2 Zodra LLMP de downloadlinks voor de bestelde bestanden naar de klant heeft verzonden, kan de klant zijn bestelling niet meer annuleren. Ook als de klant beslist om het bestand niet te downloaden.
3.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LLMP bestellingen doorgaans per ommegaande, maar tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

5. Betaling en factuur
5.1 De veiligheid van de elektronische overschrijvingen en de goede uitvoering van de betalingsorders op een algemene manier behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze betalingen ontvangen. LLMP kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Het behoort tot de taak van de klant om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en aansprakelijkheid die van toepassing is op de betalingsdiensten waarvan gebruik wordt gemaakt. De transacties met Mollie worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van Mollie, deze kunnen hier geraadpleegd worden: www.mollie.com .
5.2 De aankoopfactuur wordt op elektronische wijze verzonden. Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant in met de ontvangst van een elektronische factuur.

6. Eigendomsrecht
6.1 LLMP behoudt alle eigendomsrechten die verbonden zijn aan het digitale bestand, dit betreffen zowel de intellectuele als economische eigendomsrechten (auteursrechten, rechten van de producent van de databank, enz.).
6.2 De klant verbindt zich ertoe om geen inbreuk te plegen op de eigendomsrechten en intellectuele rechten van LLMP, en om de nodige maatregelen te nemen om het respect te verzekeren van de rechten van LLMP door de personen waarvoor hij instaat.

7. Gebruiksrecht, licentie
7.1 De aanschaf van een digitaal product van LLMP geeft standaard gebruiksrecht voor één schoollocatie, of behandellocatie zoals een praktijk of vestiging van bijvoorbeeld remedial teachers, dyslexiebehandelaars, of logopedisten. Dit gebruiksrecht heet een licentie. Gebruikt de klant het materiaal op meerdere locaties? Dan behoort de klant een meer uitgebreide licentie te kopen. De klant koopt een licentie voor het aantal locaties waarbinnen het materiaal gebruikt gaat worden. Dit kan de klant aangeven bij aanschaf van de producten in de webshop.
7.2 Omdat de producten van LLMP alleen gebruiksrecht geven voor leerkrachten of particulieren, is het niet toegestaan dat deze producten door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.
7.3 De digitale producten die LLMP aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale producten berusten bij LLMP.
7.4 Zonder toestemming van LLMP is het niet toegestaan de digitale producten openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de digitale producten ter beschikking zijn gesteld, d.w.z. voor het oefenen van het leren lezen met de eigen leerlingen.
7.5 Met de producten van LLMP wordt, in de door LLMP geleverde versie, geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.
7.6 Het is de gebruiker niet toegestaan, buiten eventueel aangeduide plaatsen, wijzigingen aan te brengen in de digitale producten.

8. Herroepingsrecht
8.1 LLMP sluit de levering van digitale bestanden uit van het herroepingsrecht. De koop kan dus niet worden teruggedraaid en de digitale bestanden kunnen niet retour worden gezonden.
8.2 De klant verklaart bij het instemmen met de algemene voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

9. Garantie
9.1 LLMP staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst binnen 7 dagen te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant deze gebreken binnen die 7 dagen schriftelijk te melden aan LLMP. Gebruik hiervoor het mailadres van de internetsite: ingrid@lerenlezenmetplezier.nl
9.3 Indien klachten van de klant door LLMP gegrond worden bevonden, zal LLMP naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LLMP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten.
9.4 LLMP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies, of onzorgvuldig omgaan met de digitale inhouden.
9.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens LLMP in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LLMP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

10. Gegevensbeheer
10.1 Indien een klant een bestelling plaatst bij LLMP, dan worden persoonlijke gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van LLMP. LLMP houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy.
10.2 LLMP respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de klanten.
10.3 LLMP maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de klant om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

11. Aanbiedingen
11.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt LLMP het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden LLMP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
11.4 Aanbiedingen van LLMP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
11.5 LLMP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
11.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

12. Afbeeldingen en specificaties
12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LLMP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Overmacht
13.1 LLMP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LLMP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 LLMP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LLMP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien LLMP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Aansprakelijkheid
14.1 LLMP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LLMP en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij LLMP er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy policy

Leren-lezen-met-plezier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. LLMP zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. LLMP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor eventueel andere doeleinden zullen wij altijd uw toestemming vragen.
LLMP gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

• Om het winkelen bij LLMP zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. • Als u bij LLMP een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw LLMP account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. • Als u besluit een recensie te schrijven, behouden wij het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
LLMP verkoopt uw gegevens niet
LLMP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LLMP gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LLMP geen cookies ontvangt.